Kontakt
Kontaktný formulár
Meno
Priezvisko
E-mail
Telefon
Odkaz
Koľko je jedna mínus jedna (slovami)
Tel +421 904 760 730
E-mail info@slovaksporttravel.sk

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

CESTOVNEJ KANCELÁRIE CZECH SPORT TRAVEL s.r.o.

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou každej zmluvy uzavretej s cestovnou kanceláriou CZECH SPORT TRAVEL s.r.o., ktorou sa cestovná kancelária zaväzuje k poskytnutiu služby cestovného ruchu či kombinácii služieb cestovného ruchu a vzťahujú sa na všetky služby poskytované cestovnou kanceláriou CZECH SPORT TRAVEL s.r.o. (ďalej len cestovná kancelária).
 2. Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou a zákazníkom sa riadi ustanoveniami zákona č. 159/1999 Zb., o niektorých podmienkach podnikania v oblasti cestovného ruchu v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník v platnom znení.
 3. Súčasťou každej zmluvy uzavretej s cestovnou kanceláriou ako poskytovateľom služieb cestovného ruchu sú okrem týchto všeobecných obchodných podmienok tiež informácie obsiahnuté k poskytovanej službe/službám v katalógu, ponukovom letáku či v zvláštnych podmienkach, ak boli zákazníkovi odovzdané.
 4. Zákazník je povinný uviesť do zmluvy/objednávky úplné, správne a pravdivé údaje o všetkých osobách – záujemcoch o služby cestovnej kancelárie, a to v rozsahu meno, tak ako je uvedené v cestovnom doklade danej osoby, dátum narodenia, trvalý pobyt, korešpondenčná adresa,ak sa líši od trvalého pobytu, telefón a e-mail, označenie cestovného dokladu (hlavne občiansky preukaz či pas) a jeho číslo, ktorý štát doklad vydal a dátum konca jeho platnosti. Cestovná kancelária nenesie zodpovednosť za prípadné problémy so vstupom do cudzej krajiny a iné problémy majúce pôvod v chybne vyplnených dokladoch potrebných na čerpanie služieb cestovného ruchu (napr. letenka, vstupenka na športovú akciu) ak boli vyplnené v súlade s údajmi poskytnutými zákazníkom.
 5. Zákazník je povinný cestovať s platným a nepoškodeným cestovným dokladom, zároveň berie na vedomie, že v dôsledku takýchto závad dokladov mu môže byť treťou osobou odmietnuté čerpanie služieb cestovného ruchu (napr. vstup do iného štátu, vstup na športovú akciu.)
 6. Každý zákazník je povinný mať so sebou na zájazde funkčný a zapnutý mobilný telefón, kterého číslo je uvedené v cestovnej zmluve, aby ho bolo možné behom zájezdu kontaktovať.
 7. Každý zákazník cestovnej kancelárie je povinný dodržiavať predpisy platné v danej krajine, vrátane predpisov poskytovateľov služieb, ktoré sú súčasťou zájezdu. Ďalej je povinný dodržiavať pokyny cestovnej kancelárie, delegáta, dopravcu, ako i nimi poverených osôb.
 8. Každý zákazník cestovnej kancelárie je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a na majetku. Každý je povinný uhradiť škodu, ktorú spôsobil. Žiadny zákazník cestovnej kancelárie nesmie obmedzovať práva ostatných zákazníkov, ako i poskytovateľov služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu.
 9. Zákazník je oprávnený oznámiť cestovnej kancelárii, že do jeho práv a povinností zo zmluvy uzatvorenej s cestovnou kanceláriou vstupuje iná osoba, (tj. zmena v osobe zákazníka). Musí tak učiniť písomne na pobočke cestovnej kancelárie. Obsahom oznámenia musia byť všetky údaje o novom zákazníkovi, ktoré boli požadované v zmluve s pôvodným zákazníkom a prehlásenie nového zákazníka, že pristupuje k uzatvorenej zmluve a prehlásenie či súhlasí alebo nesúhlasí so spracovaním osobných údajov. Pri leteckých zájazdoch musí byť zmena v osobe zákazníka oznámená aspoň 15 dní pred plánovaným termínom odletu. Či bude možné v konkrétnom prípade lehotu skrátiť záleží na podmienkach leteckého prepravcu.
 10. Zákazník je povinný uhradiť náklady spojené so zmenou zmluvy, ak k zmene došlo v dôsledku iniciatívy zákazníka. Ak zmena spočíva v osobe zákazníka zodpovedá pôvodný a nový zákazník spoločne a nerozdielne za úhradu objednaných služieb cestovného ruchu a za úhradu nákladov so zmenou zmluvy spojených.
 11. Za zákazníka mladšieho ako 18 rokov musí zmluvu s cestovnou kanceláriou uzavrieť jeho zákonný zástupca, prípadne iná osoba k tomu oprávnená (napr. opatrovník, pestún). Zákazník mladší ako 15 rokov môže služby cestovného ruchu čerpať iba v doprovode osoby plne spôsobilej k právnym úkonom, (tj. sravidla 18 ročnej a staršej). Taktiež zákazník, ktorého zdravotný stav to vyžaduje, je oprávnený čerpať služby cestovného ruchu iba s doprovodom osoby spôsobilej mu pomôcť.
 12. Zákazník je povinný spolupracovať s cestovnou kanceláriou, jej pracovníkmi a inými poskytovateľmi služieb, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu, aby mohol čerpať služby cestovného ruchu, hlavne byť na mieste určenia (napr. miesto odjazdu, stretnutia) včas a so všetkými potrebnými dokladmi.  V prípade omeškania s plnením zo strany cestovnej kancelárie, či nejasností ohrozujúcich plnenie, kontaktovať cestovnú kanceláriu bez zbytočného odkladu. Taktiež bez zbytočného odkladu oznámiť cestovnej kancelárii prípadný nesúhlas so zmenou objednaných služieb či zmenou podmienok ich čerpania.
 13. Zákazník je povinný uhradiť cenu objednaných služieb najneskôr 40 dní pred zahájením čerpania služieb cestovného ruchu. Ak platí zákazník zvlášť zálohu a doplatok, je povinný uhradiť zálohu do piatich dní od uzatvorenia zmluvy, doplatek potom najneskôr 40 dní pred zahájením čerpania služieb cestovného ruchu.
 14. Zákazník, ktorý vlastným zavinením nečerpá niektoré objednané služby, nemá nárok na vrátenie ceny týchto služieb.
 15. V prípade zmeny zájazdu či jednotlivej čiastkovej služby poskytovanej v rámci zájazdu zo strany zákazníka je zákazník povinný uhradiť náklady s touto zmenou súvisiace.
 16. Cestovná kancelária je oprávnená účtovať manipulačný poplatok 200,- Kč za každú zmenu vykonanú na žiadosť zákazníka.
 17. Cestovná kancelária je oprávnená jednostranne zvýšiť cenu zájazdu či objednaných služieb iba, ak dôjde k zvýšeniu:
  a) ceny za dopravu vrátane pohonných hmôt
  b) platieb spojených s dopravou, napr. letiskové a prístavné poplatky, ktoré sú zahrnuté v cene
  c) výmenného kurzu českej koruny použitého pre stanovenie ceny služieb o viac ako 10%, ak k tejto zmene dôjde do dvadsiatého prvého dňa pred zahájením čerpania služieb.
  Písomné oznámenie o takomto zvýšení ceny musí byť zákazníkovi odoslané najneskôr 21 dní pred zahájením čerpania služieb a nezakladá právo zákazníka na odstúpenie od zmluvy.
 18. Ak je cestovná kancelária nútená z objektívnych dôvodov pred zahájením čerpania služieb zmeniť podmienky zmluvy, môže navrhnúť zákazníkovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie i k zmene ceny poskytovaných služieb, musí byť v návrhu nová cena uvedená. Ak objednávateľ od zmluvy neodstúpi do 5tich dní od doručenia návrhu na zmenu cestovnej zmlouvy, má sa za to, že s jej zmenou súhlasí. Za zmenu cestovnej zmluvy zakladajúcej právo zákazníka odstúpiť od zmluvy sa nepovažuje zmena ubytovacieho resp. stravovacieho zariadenia v tom istom mieste, ak je zachovaná kategória tohto zariadenia.
 19. Cestovná kancelária je oprávnená vykonávať operatívne zmeny poskytovaných služieb i v priebehu zájazdu, ak z objektívnych dôvodov nie je možné dohovorené služby poskytnúť. Cestovná kancelária vyvinie úsilie, aby upravila program tak, aby bolo možné čerpať objednané služby v maximálnej možnej miere s prihliadnutím k daným okolnostiam. Ak cestovná kancelária zaistí ako náhradné plnenie služby v rovnakej alebo vyššej kvalite (napr. ubytovanie v hoteli rovnakej alebo vyššej kategórie), sú akékoľvek nároky zákazníka voči cestovnej kancelárii z titulu tejto zmeny vylúčené.
 20. Ak dôjde zásahom vyššej moci (napr.: prírodné živly, technické podmienky, štrajky) k zrušeniu niektorej z čiastkových služieb poskytovaných v rámci zájazdu, jej zmene (hlavne dopravy, športovej akcie, ubytovania) či k zrušeniu celého zájazdu, ktoré nemôže cestovná kancelária ovplyvniť, zákazníkovi nenáleží náhrada za prípadné nečerpanie tejto služby či zájazdu ani za eventuálne škody vzniknuté zákazníkovi v dôsledku takéhoto zásahu vyššej moci. Cestovná kancelária však vráti zákazníkovi čiastku, ktorú obdrží od primárneho poskytovateľa objednanej, zrušenej či zmenenej služby. Zákazník však v takejto situácii môže požiadať o zmenu v zaisťovaných službách. Všetky náklady spojené s týmito zmenami hradí zákazník.
 21. Cestovná kancelária nezodpovedá za zmenu termínu športovej súťaže, v ktorej dôsledku nebolo možné zákazníkmi čerpať všetky objednané služby.
 22. Cestovná kancelária nezodpovedá za škody spôsobené treťou osobou zákazníkovi na jeho osobe, zdraví či majetku v priebehu čerpania služieb.
 23. Fakultatívne alebo iné doplnkové služby zaisťuje cestovná kancelária na požiadanie zákazníka. Ak je ich poskytnutie viazané na dostatočný počet prihlásených osôb či kapacitnú dostupnosť danej služby primárnym poskytovateľom služby, nie je ich prípadné neposkytnutie možné chápať ako dôvod odstúpenia od zmluvy zákazníkom.
 24. Cestovná kancelária má právo pred zahájením zájazdu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo porušenia povinností zákazníkom.
 25. Zákazník má právo odstúpiť od cestovnej zmluvy kedykoľvek do zahájenia zájazdu. Musí tak učiniť písomným podaním, doručeným cestovnej kancelárii pred zahájením zájazdu. V tomto podaní musí zájazd dostatočne určito špecifikovať, podanie datovať a podpísať. Cestovná kancelária je povinná vrátiť zákazníkovi všetko, čo od neho obdržala, ak je dôvodom jeho odstúpenia zavinené porušením povinností cestovnou kanceláriou. Ak nie je dôvodom odstúpenia zákazníka zavinené porušením povinností cestovnou kanceláriou je zákazník povinný zaplatiť cestovnej kancelárii odstupné vo výške 90 % ceny zájazdu. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy ohľadne ktorejkoľvek čiastkovej služby poskytovanej v rámci zájazdu kedykoľvek, je však povinný uhradiť odstupné vo výške 100 % ceny tejto služby. Poplatky v tej istej výške je povinný zákazník zaplatiť cestovnej kancelárii ak odstúpi cestovná kancelária od zmluvy z dôvodu porušenia povinností zákazníkom.
 26. V súlade s ustanovením § 54 písm. g) občianskeho zákonníka sa na zmluvy uzatvorené „na diaľku“ nevzťahujú ustanovenia § 53 odst. 2 až 9 a § 53a občianskeho zákonníka (určité informačné povinnosti cestovnej kancelárie voči zákazníkovi, špecifická možnosť odstúpenia od zmluvy zo strany zákazníka). Ustanovenia tohto odstavca sa nevzťahujú na kúpne zmluvy na suveníry.
 27. Ak nesplní cestovná kancelária svoje povinnosti vyplývajúce z cestovnej zmluvy alebo tohto zákona riadne a včas, musí zákazník uplatniť svoje právo (reklamovať) písomne priamo v cestovnej kancelárii bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy, inak právo zaniká. Cestovná kancelária je povinná rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 30 dní po jej obdržaní.
 28. Súčasťou každého zájazdu je aj cestovné poistenie od spoločnosti Česká podnikateľská poisťovňa, a.s, Vienna Insurance group, IČ: 63998530. Zákazník je povinný zoznámiť sa s poistnými podmienkami tejto spoločnosti platnými ku dňu uzatvorenia cestovnej zmluvy, ktoré obdržal v elektronickej či listinnej podobe. Tieto skutočnosti nijak neobmedzujú zákazníka v uzatvorení ďalšieho cestovného poistenia.
 29. Zákazník podpisom cestovnej zmluvy súhlasí s použitím (spracovaním, zhromažďovaním, sprístupňovaním stanovenému okruhu osôb) jeho osobných údajov v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov uvedených v zmluve, pre potreby realizácie zájazdu či čiastkových služieb a ďalej, iba na výslovné prianie zákazníka, za účelom ponuky poskytnutia ďalších služieb. Poskytnuté osobné údaje zákazníka môžu byť sprístupnené pracovníkom cestovnej kancelárie, a ak je to potrebné na naplnenie predmetu zmluvy, v potrebnej miere tiež odovzdané zahraničným spolupracovníkom cestovnej kancelárie. Zákazník ďalej prehlasuje, že je splnomocnený  a týmto udeľuje súhlas i menom ďalších osôb uvedených v cestovnej zmluve. Ak si zákazník praje byť informovaný o ponukách služieb cestovnej kancelárie, ktoré sa uskutočňuje výlučne formou e-mailu, oznámi túto skutočnosť cestovnej kancelárii. Rovnakým spôsobom cestovnej kancelárii oznámi, že si už nepraje byť informovaný.
 30. Cestovná kancelária má uzatvorené poistenie záruky pre prípad svojho úpadku v zmysle ust. § 6 zákona č. 159/1999 Sb. o niektorých podmienkach podnikania v oblasti cestovného ruchu v  spoločnosti Česká podnikateľská poisťovňa, a.s, Vienna Insurance group so sídlom Praha 4, Budějovická 5, PSČ 140 21, IČ: 63998530.
 31. Tieto všeobecné zmluvné podmínky sú súčasťou cestovnej zmluvy a sú platné od 1.9.2012.

Odoberať newsletter

Pre informácie o novinkách a akčných zájazdoch vložte e-mailovú adresu tu:

 

Skryť Skryť trvalo